vẽ đoạn thẳng AB= 7cm. C là điểm nằm ở giữa A và B, AC= 3cm. M là trung điểm của BC. Tính BM

vẽ đoạn thẳng AB= 7cm. C là điểm nằm ở giữa A và B, AC= 3cm. M là trung điểm của BC. Tính BMViết một bình luận

Câu hỏi mới