Viết đa thức P(x)=4x³-5x²+6x-2 dưới dạng a) tổng của hai đa thức một biến b) hiệu của hai đa thức một biến

Viết đa thức P(x)=4x³-5x²+6x-2 dưới dạng
a) tổng của hai đa thức một biến
b) hiệu của hai đa thức một biếnViết một bình luận