Viết kết quả dưới dang lũy thừa 2 mũ 3 .2 mũ 4

Viết kết quả dưới dang lũy thừa 2 mũ 3 .2 mũ 4

2 bình luận về “Viết kết quả dưới dang lũy thừa 2 mũ 3 .2 mũ 4”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới