viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 5 bằng cách liệt hê các phần tử của tập hợp và tính tổng các phần tử của tập hợp A

viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 5 bằng cách liệt hê các phần tử của tập hợp và tính tổng các phần tử của tập hợp A

2 bình luận về “viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 5 bằng cách liệt hê các phần tử của tập hợp và tính tổng các phần tử của tập hợp A”

  1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
    Ta có: Tập hợp A gồm các phần tử là các số tự nhiên nhỏ hơn 5.
    => A={0;1;2;3;4}
    Tổng các phần tử của tập hợp A=0+1+2+3+4=10 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới