Viết tập hợp c các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 15 và ko vượt quá 50 bằng 2 cách

Viết tập hợp c các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 15 và ko vượt quá 50 bằng 2 cáchViết một bình luận

Câu hỏi mới