Viết tập hợp các số nguyên x thỏa mãn -4 x 3

Viết tập hợp các số nguyên x thỏa mãn -4 x 3Viết một bình luận

Câu hỏi mới