We/pick up/ Plant/ will/rubbish/ trees and flowers/next Monday/ .

We/pick up/ Plant/ will/rubbish/ trees and flowers/next Monday/ .

1 bình luận về “We/pick up/ Plant/ will/rubbish/ trees and flowers/next Monday/ .”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{=>We will pick up rubbish,plant trees and flowers next week.}$
  $\text{* Công thức : S + will + V(ngthể)…….}$
    $\text{Dịch : Chúng tôi sẽ nhặt rác, trồng cây và hoa vào thứ hai tới.}$
  color{lightblue} {@trang}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới