`(1+2y)/18=(1+4y)/24=(1+6y)/(6x)` `=(1+2y+1+4y)/(18+24)=(1+6y)/(6x)` `=(1+1+6y)/42=(1+6y)/(6x)` Rồi làm tiếp ntn vậy mng=((

`(1+2y)/18=(1+4y)/24=(1+6y)/(6x)`
`=(1+2y+1+4y)/(18+24)=(1+6y)/(6x)`
`=(1+1+6y)/42=(1+6y)/(6x)`
Rồi làm tiếp ntn vậy mng=((Viết một bình luận

Câu hỏi mới