1/3 – 2/3 mũ 2 + 3/3 mũ 3 – 4/3 mũ 4 + 5/3 mũ 5 – … + 99/3 mũ 99 – 100/3 mũ 100 < 3/16

1/3 – 2/3 mũ 2 + 3/3 mũ 3 – 4/3 mũ 4 + 5/3 mũ 5 – … + 99/3 mũ 99 – 100/3 mũ 100 < 3/16Viết một bình luận

Câu hỏi mới