1, 4 mũ 5 x 9 mũ 4 – 2 x 6 mũ 9 = ? 2, 2 mũ 10 x 3 mũ 8 + 6 mũ 8 x 20 = ? giúp với

1, 4 mũ 5 x 9 mũ 4 – 2 x 6 mũ 9 = ?
2, 2 mũ 10 x 3 mũ 8 + 6 mũ 8 x 20 = ?
giúp với

1 bình luận về “1, 4 mũ 5 x 9 mũ 4 – 2 x 6 mũ 9 = ? 2, 2 mũ 10 x 3 mũ 8 + 6 mũ 8 x 20 = ? giúp với”

 1. Giải đáp:
   a, -13.436928
  b, 10.077696
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, 4 mũ 5 x 9 mũ 4 – 2 x 6 mũ 9 
  = 1.024 x 6.561 – 2 x 10.077696
  = 6.718464 – 20.155392
  = -13.436928
  b, 2 mũ 10 x 3 mũ 8 + 6 mũ 8 x 20 
  = 1.024 x 6.561 + 1.679616 x 20
  = 6.718464 + 33.59232
  = 10.077696

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới