-1+5x^6-2x^4-5x^6+3x+2 a, thu gọn và sắp xếp đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến b,tìm hệ số cao nhất và hệ số tự do của

-1+5x^6-2x^4-5x^6+3x+2
a, thu gọn và sắp xếp đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến
b,tìm hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức

2 bình luận về “-1+5x^6-2x^4-5x^6+3x+2 a, thu gọn và sắp xếp đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến b,tìm hệ số cao nhất và hệ số tự do của”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới