1b) `Q(x) = 4x^2 – 5x + bx^2 – 1 `. tìm b , biết `Q (x) `có bậc 1 2) `P(x) = 2x^4 + 3x^2 + 1` Cm : `P(a) > 0` với mọi `a` thu

1b) `Q(x) = 4x^2 – 5x + bx^2 – 1 `. tìm b , biết `Q (x) `có bậc 1
2) `P(x) = 2x^4 + 3x^2 + 1`
Cm : `P(a) > 0` với mọi `a` thuộc` R`Viết một bình luận