(2x-1)^2=4 ……………………………………..

(2x-1)^2=4
……………………………………..Viết một bình luận

Câu hỏi mới