-x2(1/2×2-x-1/4) nhân đa thức một biến

-x2(1/2×2-x-1/4) nhân đa thức một biến

2 bình luận về “-x2(1/2×2-x-1/4) nhân đa thức một biến”

 1. Giải đáp:
   ↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   -x^2 ( 1/2 x^2 – x – 1/4)
  = -1x^2 . 1/2 x^2 – 1x^2 . (-x)  – 1x^2 . (-1/4)
  = -1/2 x^4 + x^3 + 1/4 x^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới