x/2 – ( 3/5 – 13/5 ) = – ( 7/5 – 7/10 )

x/2 – ( 3/5 – 13/5 ) = – ( 7/5 – 7/10 )Viết một bình luận

Câu hỏi mới