x/2 =y/-3=z/-4 và x mũ 2 +z mũ 2 =80

x/2 =y/-3=z/-4 và x mũ 2 +z mũ 2 =80Viết một bình luận

Câu hỏi mới