x/2=y/5và 2x+3y=4 x/2=y/3 và x*y=6

x/2=y/5và 2x+3y=4
x/2=y/3 và x*y=6Viết một bình luận

Câu hỏi mới