`-23/32 + 17/21 – 9/32 + 4/21`

`-23/32 + 17/21 – 9/32 + 4/21`

2 bình luận về “`-23/32 + 17/21 – 9/32 + 4/21`”

 1. -$\text{$\frac{23}{32}$ + $\frac{17}{21}$ – $\frac{9}{32}$ + $\frac{4}{21}$ }$
  $\text{=($\frac{-23}{32}$ – $\frac{9}{32}$) + ($\frac{17}{21}$ + $\frac{4}{21}$ ) }$
  \text{= -1 + 1}
  \text{= 0}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: – 23/32 + 17/21 -9/32+ 4/21
        = -23/32 – 9/32 + 17/21+ 4/21
         = -32/32 + 21/21
          = -1 +1
          = 0

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới