3-x-1/5=x+3/4 helppppppppppppppppp

3-x-1/5=x+3/4 helpppppppppppppppppViết một bình luận

Câu hỏi mới