(x^3-6x^2+ax-6):(x-2) tìm a để phép chia này là chia hết

(x^3-6x^2+ax-6):(x-2) tìm a để phép chia này là chia hếtViết một bình luận