3x² – 8x + 5 – A = -2A + x² + 4x – 6

3x² – 8x + 5 – A = -2A + x² + 4x – 6

2 bình luận về “3x² – 8x + 5 – A = -2A + x² + 4x – 6”

Viết một bình luận