3đơn vị sản xuất làm 3 khối lượng công việc như nhau, đội 1 hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội 2 hoàn thành công việc tro

3đơn vị sản xuất làm 3 khối lượng công việc như nhau, đội 1 hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội 2 hoàn thành công việc trong 6ngày,đội 3 hoàn thành công việc trong 8ngày.Hỏi mỗi đội có bao nhiêu người biết tổng 3 đội có 180 ngườiViết một bình luận

Câu hỏi mới