x^5 – 3x^4 + 5x^3 – x^2 – 3x – 5 chia x^2 – 3x = 3 ( thục hiện theo cột )

x^5 – 3x^4 + 5x^3 – x^2 – 3x – 5 chia x^2 – 3x = 3 ( thục hiện theo cột )Viết một bình luận

Câu hỏi mới