(6^9.2^10+12^10) : (2^19.27^3+15.4^9.9^4)

(6^9.2^10+12^10) : (2^19.27^3+15.4^9.9^4)Viết một bình luận

Câu hỏi mới