a/2=b/2 và b/5=c/7 và a+b+c=98

a/2=b/2 và b/5=c/7 và a+b+c=98Viết một bình luận

Câu hỏi mới