a,3/4-2x^3=1 f,2,5x – 7/10 =3(x-5/6)

a,3/4-2x^3=1
f,2,5x – 7/10 =3(x-5/6)

2 bình luận về “a,3/4-2x^3=1 f,2,5x – 7/10 =3(x-5/6)”

 1. a, 3/4-2x^3=1
  2x^3=3/4-1
  2x^3=-1/4
  x^3=-1/4:2
  x^3=-1/8
  x^3=(-1/2)^3
  Vậy x=-1/2
  $\\$
  f,2,5x-7/10=3(x-5/6)
  2,5x-7/10=3x-5/2
  2,5x-3x=7/10-5/2
  -1/2x=-9/5
  x=-9/5:-1/2
  x=18/5
  Vậy x=18/5
  $\\$

           $\textit{#YouAreMyWorld}$ღ

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 3/4 – 2x^3 = 1
  => 2x^3 = 3/4 – 1
  => 2x^3 = -1/4
  => x^3 = (-1/4) : 2
  => x^3 = -1/8
  => x^3 = (-1/2)^3
  => x = -1/2
  Vậy x = -1/2
   f) 2,5x – 7/10 = 3(x-5/6)
  => 5/2x = 3x – 5/2 + 7/10
  => 5/2x = 3x – (25/10 – 7/10)
  => 6/2x – 5/2x = 9/5
  => 1/2x = 9/5
  => x = 9/5 : 1/2
  => x = 18/5
  Vậy x = 18/5

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới