A(x)=4x mũ 4-6x mũ2-7x mũ3-5x-6+3x-2x mũ2-2+6x mũ3 B(x)=-5x mũ2+7x mũ3+5x-4-4x mũ4-x-2x mũ3+4 rút gọn

A(x)=4x mũ 4-6x mũ2-7x mũ3-5x-6+3x-2x mũ2-2+6x mũ3
B(x)=-5x mũ2+7x mũ3+5x-4-4x mũ4-x-2x mũ3+4
rút gọnViết một bình luận