A=x^5 – 100x^4 +100x^3 -100x^2 +100x -9 vs x= 99 giải từng bước hộ mình vs,mình gấp lắm roi

A=x^5 – 100x^4 +100x^3 -100x^2 +100x -9 vs x= 99 giải từng bước hộ mình vs,mình gấp lắm roi

1 bình luận về “A=x^5 – 100x^4 +100x^3 -100x^2 +100x -9 vs x= 99 giải từng bước hộ mình vs,mình gấp lắm roi”

 1. Ta có: 99^2-100*99+100
  =99*(99-100)+100
  =-99+100
  =1
  A=x^5-100x^4+100x^3-100x^2+100x-9
  =x(x^4-100x^3+100x^2-100x+100)-9
  =x[x(x^3-100x^2+100x-100)+100]-9
  =x{x[x(x^2-100x+100)-100]+100}-9
  Thay x=99, ta có:
  A=99*{99*[99*(99^2-100*99+100)-100]+100}-9
  =99*{99*[99-100]+100}-9
  =99*{-99+100}-9
  =99-9
  =90
  Vậy A=90 tại x = 99
  $\\$
  \bb\color{#3a34eb}{\text{@hoanganhnguyen09302}}

  Trả lời

Viết một bình luận