a/ lập các tỉ lệ thứ từ 3x = 7y

a/ lập các tỉ lệ thứ từ 3x = 7yViết một bình luận

Câu hỏi mới