xác định hệ số a để f(x)=a$x^{2}$ +5x-2 có nghiệm là: a)x=1 b)x=2

xác định hệ số a để f(x)=a$x^{2}$ +5x-2 có nghiệm là:
a)x=1
b)x=2Viết một bình luận

Câu hỏi mới