`B=1/(1.2.3)+1/(2.3.4)+1/(3.4.5)+…+1/(98.99.100)`

`B=1/(1.2.3)+1/(2.3.4)+1/(3.4.5)+…+1/(98.99.100)`

2 bình luận về “`B=1/(1.2.3)+1/(2.3.4)+1/(3.4.5)+…+1/(98.99.100)`”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   B=1/(1.2.3)+1/(2.3.4)+1/(3.4.5)+…+1/(98.99.100)
  2.B=2/(1.2.3)+2/(2.3.4)+2/(3.4.5)+…+2/(98.99.100)
  =1/(1.2)-1/(2.3)+1/(2.3)-1/(3.4)+1/(3.4)-1/(4.5)+…+1/(98.99)-1/(99.100)
  2.B=1/(1.2)-1/(99.100)=1/2-1/9900=4950/9900-1/9=4949/9900
  2.B=4949/9900
  B=4949/9900:2
  B=4949/19800

  Trả lời
 2. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
  B=1/(1.2.3)+1/(2.3.4)+1/(3.4.5)+…+1/(98.99.100)
  2/(1.2.3)=1/(1.2)-1/(2.3)
  2/(2.3.4)=1/(1.3)-1/(3.4)
  2/(3.4.5)=1/(3.4)-1/(4.5)
  2/(98.99.100)=1/(98.99)-1/(99.100)
  =>2B=2/(1.2)-2/(2.3)+2/(1.3)-2/(3.4)+2/(3.4)-2/(4.5)+…+2/(98.99)-2/(99.100)
  =>2B=1/(1.2)-1/(2.3)+1/(1.3)-1/(3.4)+1/(3.4)-1/(4.5)+…+1/(98.99)-1/(99.100)
  =>2B=1/(1.2)-1/(99.100)
  =>2B=4949/9900
  =>B=4949/9900:2
  =>B=4949/19800

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới