B=x^2+x-6 / x-1. tìm x thuộc zđể B thuộc z

B=x^2+x-6 / x-1. tìm x thuộc zđể B thuộc z

1 bình luận về “B=x^2+x-6 / x-1. tìm x thuộc zđể B thuộc z”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để B in ZZ ( đk : x \cancel{=} 1; x in ZZ )
  => x^2 + x – 6 \vdots x – 1
  => x . x + x – 6 \vdots x – 1
  => x . ( x – 1 ) – 6 \vdots x – 1
  Ta có : x – 1 \vdots x – 1
  => x . ( x – 1 ) \vdots x – 1
  => Để x . ( x – 1 ) – 6 \vdots x – 1 thì 6 \vdots x – 1
  => x – 1 ∈ Ư(6) = { 1; -1; 2; -2; 3; -3; 6; -6 }
  Nếu x – 1 = 1
  => x = 1 + 1
  => x = 2 ( tm )
  Nếu x – 1 = -1
  => x = -1 + 1
  => x = 0 ( tm )
  Nếu x – 1 = 2
  => x = 2 + 1
  => x = 3 ( tm )
  Nếu x – 1 = -2
  => x = -2 + 1
  => x = -1 ( tm )
  Nếu x – 1 = 3
  => x = 3 + 1
  => x = 4 ( tm )
  Nếu x – 1 = -3
  => x = -3 + 1
  => x = -2 ( tm )
  Nếu x – 1 = 6
  => x = 6 + 1
  => x = 7 ( tm )
  Nếu x – 1 = -6
  => x = -6 + 1
  => x = -5 ( tm )
  => x ∈ { 2; 0; 3; -1; 4; -2; 7; -5 }
  Vậy x ∈ { 2; 0; 3; -1; 4; -2; 7; -5 }

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới