Ba lớp 7A, 7B, 7C trồng đc 60 cây xanh. Số cây trồng của mỗi lớp lần lượt tỉ lệ 3; 4; 5. Tính số cây trồng của mỗi lớp. *Nhớ

Ba lớp 7A, 7B, 7C trồng đc 60 cây xanh. Số cây trồng của mỗi lớp lần lượt tỉ lệ 3; 4; 5. Tính số cây trồng của mỗi lớp.
*Nhớ giải thích chi tiết cách làm ạ

2 bình luận về “Ba lớp 7A, 7B, 7C trồng đc 60 cây xanh. Số cây trồng của mỗi lớp lần lượt tỉ lệ 3; 4; 5. Tính số cây trồng của mỗi lớp. *Nhớ”

 1. Giải đáp : 
  Số cây ba lớp 7A , 7B , 7C trồng được lần lượt là 15 , 20 , 25 cây 
  Giải thích bước giải : 
  Gọi số cây ba lớp 7A , 7B , 7C trồng được lần lượt là x , y ,z ( x,y,z > 0 ) ( cây )
  Theo bài ta có : 
  x/3 = y/4 = z/5 và x +y+z = 60 
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau : 
  x/3 = y/4 = z/5 = ( x + y +z ) / ( 3 + 4+ 5 ) = 60/12 = 5  
  x/3 = 5 => x = 15  
  y/4 = 5 => y = 20  
  z/5= 5=> z= 25  
  Vậy số cây ba lớp 7A , 7B , 7C trồng được lần lượt là 15 , 20 , 25 cây 

  Trả lời
 2. Gọi số cây lớp 7A,7B,7C lần lượt là a,b,c(cây;a,b,c ∈ N*)
   Từ đề bài cho ta có:
  $\dfrac{a}{3}$ = $\dfrac{b}{4}$ = $\dfrac{c}{5}$ và $a+b+c=60$
      Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
    $\dfrac{a}{3}$ = $\dfrac{b}{4}$ = $\dfrac{c}{5}$ = $\dfrac{a+b+c}{3+4+5}$ = $\dfrac{60}{12}$ = $5$
  ⇒ $a = 3.5 = 15$
  ⇒ $b =  4.5 = 20$
  ⇒ $c = 5.5 = 25$
    Vậy số cây của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là : 15;20;25

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới