Bài 1:Cho hai đa thức thức: P(x)=x^4+x^3+2x^2-x^4+3x^3-x^2-2x+1/12 a.Thu gọn các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa g

Bài 1:Cho hai đa thức thức: P(x)=x^4+x^3+2x^2-x^4+3x^3-x^2-2x+1/12
a.Thu gọn các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.
b.Tìm bậc của đa thức P(x)
c.Kiểm tra x=0 có là nghiệm của đa thức p(x) không ?
Bài 2:Cho hai đa thức thức: P(x)=x^4-7x^2
+x-2x^3+4x^2+6x-2;Q(x) =x^4-3x-5x^3+x+1+6x^3
a.Thu gọn mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
b.Tìm bậc,hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức P(x) và Q(x).
c.Chứng tỏ x=2 là nghiệm của P(x) nhưng không là nghiệm của Q(x).Viết một bình luận