Bài 1:Thu gọn,sắp xếp giảm dần,xác định hệ số cao nhất,hệ số tự do a, A(x)=x ² – 5x ³ -2x ² – x + 2 – 3x B(x)=13 – 4x ² + 3x

Bài 1:Thu gọn,sắp xếp giảm dần,xác định hệ số cao nhất,hệ số tự do
a,
A(x)=x ² – 5x ³ -2x ² – x + 2 – 3x
B(x)=13 – 4x ² + 3x ³ – 2x – x ² – x +5
Tính A(x)+B(x) và B(x)-A(x)
b,
M(y) = y ² – 3y + 4 – y ² – 3y ³
N(y) = y ³ – 4y ² – 5y + 6y ³ – 3y + 7
Tính M(y)+N(y) và N(y)-M(y)
mn help em với ạ , plsssssssss

2 bình luận về “Bài 1:Thu gọn,sắp xếp giảm dần,xác định hệ số cao nhất,hệ số tự do a, A(x)=x ² – 5x ³ -2x ² – x + 2 – 3x B(x)=13 – 4x ² + 3x”

 1. a,
  A(x) = x^2 -5x^3 – 2x^2 -x+2 -3x
  =-5x^3 +(x^2 -2x^2)+(-x-3x)+2
  =-5x^3 -x^2 -4x+2
  Hệ số cao nhất: -5
  Hệ số tự do: 2
  B(x) = 13-4x^2 +3x^3 -2x-x^2 -x+5
  =3x^3 + (-4x^2 -x^2) + (-2x-x)+(13+5)
  =3x^3 -5x^2 -3x+18
  Hệ số cao nhất: 3
  Hệ số tự do: 18
  A(x) + B(x) = (-5x^3 – x^2 -4x+2) + (3x^3 – 5x^2 -3x+18)
  =(-5x^3 +3x^3) + (-x^2 – 5x^2) + (-4x-3x)+(2+18)
  =-2x^3 -6x^2 -7x+20
  B(x) – A(x) = (3x^3 – 5x^2 -3x+18) – (-5x^3 – x^2 -4x+2)
  =(3x^3 + 5x^3) + (-5x^2 +x^2) + (-3x+4x) + (18-2)
  =8x^3 – 4x^2 + x + 16.
  b,
  M(y) = y^2 – 3y + 4 – y^2 – 3y^3
  =-3y^3 + (y^2 – y^2) – 3y+4
  =-3y^3 -3y+4
  Hệ số cao nhất: -3
  Hệ số tự do: 4
  N(y) = y^3 – 4y^2 – 5y + 6y^3 – 3y+7
  =(y^3 +6y^3)+(-4y^2) + (-5y-3y)+7
  =7y^3 – 4y^2 – 8y +7
  Hệ số cao nhất: 7
  Hệ số tự do: 7
  M(y) + N(y) =(-3y^3 -3y+4) + (7y^3 – 4y^2 – 8y +7)
  =(-3y^3 +7y^3)+(-4y^2) + (-3y-8y)+(4+7)
  =4y^3 -4y^2 -11y +11
  N(y) – M(y) = (7y^3 – 4y^2 – 8y +7) – (-3y^3 -3y+4)
  =(7y^3 + 3y^3) – 4y^2 + (-8y +3y) + (7-4)
  =10y^3 – 4y^2 – 5y + 3.
   

  Trả lời
 2. a
  Thu gọn và sắp xếp đa thức A= từ 5 x mũ 3 cộng x mũ 2 – 2x^2 – x – 3x + 2
  A=-5x³ – x^2 – 4x + 2
  Hệ số cao nhất là từ 5
  Hệ số tự do là hai
  Thu gọn và sắp xếp đa thức B
  B= 3^3 – 4x^2 – x^2 – 2x – x + 5 + 13
  B= 3x³ – 5 x² – 3x + 18
  Thì số tự do là 18 hệ số cao nhất là 3
  Ax + bx = -5x^3 – x^2 – 4x + 2 + 3x^3 – 5x^2 – 3x + 18
  = -5x³ + 3x^3 – x^2 – 5x² – 4x – 3x + 2 + 18
  = từ 2x^3 – 6x^2 – 7x + 20
  Biết
  B-A = 3^3 – 5^2 – 3x + 18 cộng 5 xmũ 3 cộng với mũ 2 + 4x – 2
  = 3cũ 3 5x mũ 3 trừ 5 x mũ 2 cộng với mũ 2 – 3x + 4x + 18 – 2
  = 8x³ – 4 x mũ 2 + x + 16
  b.
  Thu gọn đa thức
  M= y mũ 2 trừ y mũ 2 trừ 3i trừ 3 mũ 3 cộng 4 bằng trừ 3 y trừ 3y mũ 3 + 4
  Thu gọn đa thức N= 6y mũ 3 + y² – 4y mũ 2 trừ 5y – 3y + 7
  =6 y mũ 3 trừ 3 mũ 2 – 8y + 7
  M+N = 6y^3 – 3^3- 3^2 – 8y – 3y + 4 + 7 = em yêu bà từ 3 mũ 2 – 11y + 11
  N-M= -3y mũ 2 mũ 3 – 3 + 7 – 6^3 + 3^2 + 8y – 4
  = 2³ – 6^3 – 3^2 – 3 + 6y + 7 – 4=-3^3 + 3y² + 5y + 3

  Trả lời

Viết một bình luận