Bài 1:Thực hiện phép nhân sau a, 2x.(3x+2x) b,5x^2.(x+2x) c,4x.(x^2-3x+4) d,-7x^3.(x^2-2x-3) e,(x+1).(x-3) f,(3x-2).(3x+2) g,

Bài 1:Thực hiện phép nhân sau
a, 2x.(3x+2x)
b,5x^2.(x+2x)
c,4x.(x^2-3x+4)
d,-7x^3.(x^2-2x-3)
e,(x+1).(x-3)
f,(3x-2).(3x+2)
g,(5-x).(5+x)
h,(3x-1).(1-3x)
k,(3+x).(9-3x+x^2)
e,(2x-4).(x^2+2x+4)
m,(4x+5).(2x-4)

2 bình luận về “Bài 1:Thực hiện phép nhân sau a, 2x.(3x+2x) b,5x^2.(x+2x) c,4x.(x^2-3x+4) d,-7x^3.(x^2-2x-3) e,(x+1).(x-3) f,(3x-2).(3x+2) g,”

 1. Giải đáp:
  a, 2x.(3x+2x) = 2x.5x = 10x^2
  b, 5x^2.(x+2x) = 5x^2.3x = 15x^3
  c, 4x.(x^2-3x+4) = 4x^3 – 12x^2 + 16x
  d, -7x^3.(x^2-2x-3) = -7x^5 + 14x^4 + 21x^3
  e, (x+1).(x-3) = x^2 – 2x – 3
  f, (3x-2).(3x+2) = 9x^2 – 4
  g, (5-x).(5+x) = 25 – x^2
  h, (3x-1).(1-3x) = -9x^2 + 3x + 1
  k, (3+x).(9-3x+x^2) = 9x – 3x^2 + 3x^2 + x^3 = x^3 + 6x
  e, (2x-4).(x^2+2x+4) = 2x^3 + 4x^2 – 8x^2 – 16x + 8x + 16 = 2x^3 – 4x^2 + 8x + 16
  m, (4x+5).(2x-4) = 8x^2 – 16x + 10x – 20 = 8x^2 – 6x – 20.

  Trả lời
 2. a)$2x(3x+2x)$
  $=2x.5x$
  $=10x^2$
  b)$5x^2(x+2x)$
  $=5x^2.3x$
  $=15x^3$
  c)$4x(x^2-3x+4)$
  $=4x.x^2-4x.3x+4x.4$
  $=4x^3-12x^2+16x$
  d)$-7x^3(x^2-2x-3)$
  $=-7x^3.x^2-(-7x^3.-2x)-(-7x^3.-3)$
  $=-7x^5-(14x^4)-(21x^3)$
  $=-7x^5-14x^4-21x^3$
  e)$(x+1)(x-3)$
  $=x.x+x.-3+1.x+1.-3$
  $=x^2-3x+1x-3$
  $=x^2-2x-3$
  f)(3x-2)(3x+2)
  $=3x.3x+3x.2-2.3x-2.2$
  $=9x^2+6x-6x-4$
  $=9x^2-4$
  g)$(5-x)(5+x)$
  $=5.5+5.x-x.5-x.x$
  $=25+5x-5x-x^2$
  $=25-x^2$
  $=-x^2+25$
  h)$(3x-1)(1-3x)$
  $=3x.1+3x.-3x-1.1-1.-3x$
  $=3x-9x^2-1+3x$
  $=-9x^2+6x-1$
  k)$(3+x)(9-3x+x^2)$
  $=3.9+3.-3x+3.x^2+x.9+x.-3x+x.x^2$
  $=27-9x+3x^2+9x-3x^2+x^3$
  $=x^3+27$
  e)$(2x-4)(x^2+2x+4)$
  $=2x.x^2+2x.2x+2x.4-4.x^2-4.2x-4.4$
  $=2x^3+4x^2+8x-4x^2-8x-16$
  $=2x^3-16$
  m)$(4x+5)(2x-4)$
  $=4x.2x+4x.-4+5.2x+5.-4$
  $=8x^2-16x+10x-20$
  $=8x^2-6x-20$
  $\text{mong mình đc ctlhn :<}$

  Trả lời

Viết một bình luận