Bài 2: Rút gọn đơn thức, tìm hệ số, bậc của đơn thức nhận được và tính giá trị của đơn thức a)P=(1/16 . xmũ 2).(4x)

Bài 2: Rút gọn đơn thức, tìm hệ số, bậc của đơn thức nhận được và tính giá trị của đơn
thức
a)P=(1/16 . xmũ 2).(4x) tại x=4/5Viết một bình luận

Câu hỏi mới