Bài 2)Tìm x,biết: a)0,5- 1/5 .x=2 1/2 b)(-2)/5 – |x-0,5|= (-2)/3

Bài 2)Tìm x,biết:
a)0,5- 1/5 .x=2 1/2
b)(-2)/5 – |x-0,5|= (-2)/3

2 bình luận về “Bài 2)Tìm x,biết: a)0,5- 1/5 .x=2 1/2 b)(-2)/5 – |x-0,5|= (-2)/3”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, 0,5 – 1/5 .x = 2 1/2
        1/2 – 1/5 .x = 5/2
                 1/5 . x = 1/2 – 5/2
                  1/5 . x= (-2)
                          x = (-2) : 1/5
                          x = -10
    b, (-2/5) – |x-0,5| = -2/3
                   |x-0,5| = (-2/5) – (-2/3)
                  |x-0,5| = 4/15
      => x-0,5 = 4/15 hoặc x-0,5 = -4/15
    +, x-0,5 = 4/15
             x = 4/15 + 0,5 
             x = 23/30
    +, x – 0,5 = -4/15
             x = (-4/15) + 0,5
             x = 7/30
      Vậy x ∈ {23/30; 7/30}

  Trả lời
 2. a)
  0,5-1/(5).x=2 1/2
  =>1/2-1/(5).x=5/2
  =>1/(5).x=1/2-5/2
  =>1/(5).x=-2
  =>x=(-2):1/5
  =>x=-10
  Vậy x=-10
  b)
  (-2)/5-|x-0,5|=(-2)/3
  =>|x-1/2|=-2/5+2/3
  =>|x-1/2|=-6/15+10/15
  =>|x-1/2|=4/15
  Trường hợp 1:
  x-1/2=4/15
  =>x=4/15+1/2
  =>x=8/30+15/30
  =>x=23/30
  Trường hợp 2:
  x-1/2=-4/15
  =>x=1/2-4/15
  =>x=15/30-8/30
  =>x=7/30
  Vậy x in {23/30;7/30}
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới