Bài 28: Hai số tự nhiên a và 2a đều có tổng các chữ số bằng k. Chứng minh rằng chia hết cho 9

Bài 28: Hai số tự nhiên a và 2a đều có tổng các chữ số bằng k. Chứng minh rằng chia hết cho 9Viết một bình luận

Câu hỏi mới