Bài 3: Cho hai đa thức: A(x) = 5x – x ^ 3 – 15 + 4 ^ 2 B(x) = 4x ^ 2 + 2x ^ 3 + 17 + 5x a, Tính tổng đa thức trên bằng 2 cách

Bài 3: Cho hai đa thức: A(x) = 5x – x ^ 3 – 15 + 4 ^ 2 B(x) = 4x ^ 2 + 2x ^ 3 + 17 + 5x
a, Tính tổng đa thức trên bằng 2 cách
b, Tính B (x) – A (x) bằng 2 cách
Viết một bình luận