Bài 8: Cho ABC, D là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia DA lấy điểm E sao cho DE = DA. Chứng minh rằng: a) ADB = EDC.

Bài 8: Cho ABC, D là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia DA lấy điểm E sao cho DE =
DA. Chứng minh rằng:
a) ADB = EDC.
b) AB//CE.
c)

ABE =

ECA
HD:b.

DAB = DEC theo a c. ACE =EBAViết một bình luận

Câu hỏi mới