Bài 8: Số học sinh lớp 7A, 7B của một trường tỉ lệ với 5 và 4. Biết số học sinh của lớp 7B ít hơn số học sinh của lớp 7A là 1

Bài 8: Số học sinh lớp 7A, 7B của một trường tỉ lệ với 5 và 4. Biết số học sinh của lớp 7B ít hơn số học sinh của lớp 7A là 10 em. Tính số học sinh của mỗi lớp.

2 bình luận về “Bài 8: Số học sinh lớp 7A, 7B của một trường tỉ lệ với 5 và 4. Biết số học sinh của lớp 7B ít hơn số học sinh của lớp 7A là 1”

 1. gọi số học sinh lớp 7A,7B lần lượt là x,y(x,y lớn hơn 0)
  do x,y tỉ lệ với 5 và 4 nên x/5=y/4
  lại có x-y=10
  áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:
  x/5=y/4=x-y/5-4=10
  ⇒x=10×5=50 học sinh
  ⇒y=10×4=40 học sinh
  Vậy lớp 7A có 50 học sinh
         lớp 7B có 40 học sinh
   

  Trả lời
 2. Gọi số học sinh của lớp 7A,7B lần lượt là x và y (học sinh;x,y in NN**).
  Ta có:[x]/[5]=[y]/[4] và x-y=10.
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau,ta có:
  [x]/[5]=[y]/[4]=[x-y]/[5-4]=[10]/[1]=10
  => x=10.5=50, y=10.4=40
  Vậy số học sinh của hai lớp 7A và 7B lần lượt là 50 học sinh và 40 học sinh.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới