Biểu thức đại số biểu thị diện tích của hình thang có đáy lớn là 2a(m) và đáy bé là b(m), đường cao 2h(m) là: Cíu mình với m

Biểu thức đại số biểu thị diện tích của hình thang có đáy lớn là 2a(m) và đáy bé là
b(m), đường cao 2h(m) là:
Cíu mình với mnViết một bình luận

Câu hỏi mới