c) (2/5)^7 . 5^7 + (9/4)^3 : (3/16)^3 / 2^7 . 5^2 + 512

c) (2/5)^7 . 5^7 + (9/4)^3 : (3/16)^3 / 2^7 . 5^2 + 512Viết một bình luận

Câu hỏi mới