cần gấp, ai giúp vs 2^n = 16^91. giá trị của n là…………

cần gấp, ai giúp vs
2^n = 16^91. giá trị của n là…………Viết một bình luận

Câu hỏi mới