Câu 1: Giá trị của x thỏa mãn tỉ lệ thức -1/2:(2x-1)=0,2:-3/5 là? Câu 2: có thể lập b/nh tỉ lệ thức từ các số sau 5 ; 25 ; 1

Câu 1: Giá trị của x thỏa mãn tỉ lệ thức -1/2:(2x-1)=0,2:-3/5 là?
Câu 2: có thể lập b/nh tỉ lệ thức từ các số sau 5 ; 25 ; 125 ; 625?
___ 3 : Giá trị của x thỏa mãn tỉ lệ thức 3/1-2x=-5/3x-2 là?

1 bình luận về “Câu 1: Giá trị của x thỏa mãn tỉ lệ thức -1/2:(2x-1)=0,2:-3/5 là? Câu 2: có thể lập b/nh tỉ lệ thức từ các số sau 5 ; 25 ; 1”

 1. Câu 1 :
  (-1/2) : (2x-1) = 0,2 : (-3/5 )
  (-1/2) : ( 2x – 1 ) = 1/5 : (-3/5)
  (-1/2) : ( 2x – 1 ) = 1/5 . (-5)/3
  (-1/2) : ( 2x – 1 ) = -1/3
  -1/3 . ( 2x – 1 ) = -1/2
  -2/3 . x + 1/3 = -1/2
  -2/3 . x           = -5/6
           x            = -5/6 : (-2/3)
           x             = 5/4
  Vậy x = 5/4
  Câu 2 :
  5 . 625 = 25 . 125
  5/25 = 125/625 ; 25/5 = 625/125 ; 25/625 = 5/125 ; 625/25 = 125/5
  Câu 3 :
  3/(1-2x) = (-5)/(3x-2)
  (-5) . (1-2x) = 3 . (3x-2)
  10x – 5 = 9x – 6
  10x – 9x = -6 + 5
             x = -1
  Vậy x = -1
   

  Trả lời

Viết một bình luận