Câu 16: (3 điểm) Cho cân tại M . Kẻ NH MP , PK MN . NH và PK cắt nhau tại E. a) Chứng minh tam giác NHP và tam giác P

Câu 16: (3 điểm) Cho cân tại M . Kẻ NH MP , PK MN . NH và PK cắt nhau tại E.
a) Chứng minh tam giác NHP và tam giác PKN
b) Chứng minh ENP cân.
c) Chứng minh ME là đường phân giác của góc NMP.Viết một bình luận

Câu hỏi mới