Câu 2 . (1,0 điểm)Số học sinh tiên tiến của ba lớp 7A, 7B, 7C tương ứng tỉ lệ với 5; 4; 3. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh

Câu 2 . (1,0 điểm)Số học sinh tiên tiến của ba lớp 7A, 7B, 7C tương ứng tỉ lệ với 5; 4; 3. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tiên tiến,biết rằng lớp 7A có số học sinh tiên tiến nhiều hơn lớp 7B là 3 học sinh

2 bình luận về “Câu 2 . (1,0 điểm)Số học sinh tiên tiến của ba lớp 7A, 7B, 7C tương ứng tỉ lệ với 5; 4; 3. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh”

 1. Giải đáp: 7A : 15 học sinh, lớp 7B : 12 học sinh,  lớp 7C :9 học sinh 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh tiên tiến của 3 lớp 7A; 7B; 7C lần lượt là: x,y,z ( đk : x,y,z  N*)
  Theo bài ra ta có : $\dfrac{x}{5}$ = $\dfrac{y}{4}$ = $\dfrac{z}{3}$
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :
  $\dfrac{x}{5}$ = $\dfrac{y}{4}$ = $\dfrac{z}{3}$ = $\dfrac{x – y}{5 – 4}$ = 3
  $\Rightarrow$ $x$ = 3 . 5 = 15.
  $\Rightarrow$ $y$ = 3 . 4 = 12
  $\Rightarrow$ $z$ = 3 . 3 = 9
  Vậy số học sinh tiên tiến của lớp: +) 7A : 15 học sinh
                                                        +)lớp 7B : 12 học sinh
                                                        +) lớp 7C :9 học sinh 

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giải 
  Gọi số học sinh tiên tiến của 7A;7B;7C là x;y;z (x;y;z∈NN**)
  Theo đầu bài ta có 
  x/5=y/4=z/3 và x-y=3
  Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có 
  x/5=y/4=z/3=(x-y)/(5-4)=3/1=3
  x/5=3
  x=3.5
  x=15
  y/4=3
  y=3.4
  y=12
  z/3=3
  z=3.3
  z=9
  Vậy số học sinh tiên tiến của các lớp 7A;7B;7C lần luợt là 15;12;9 học sinh

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới