Câu 3 (1,5 điểm): Lớp 6A có 40 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 1/5 số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng 5/2 số học sinh g

Câu 3 (1,5 điểm): Lớp 6A có 40 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 1/5 số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng 5/2 số học sinh giỏi, số học sinh trung bình bằng 50% số học sinh khá, còn lại là học sinh yếu. Tính số học sinh các loại giỏi, khá, trung bình, yếu.
Câu 4 (2,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ các tia Oy, Oz sao cho góc xOy = 500, góc xOz = 1200.
a) Tính góc yOz?
b) Vẽ tia On, Om lần lượt là tia phân giác của các góc xOy, góc yOz. Tính góc mOn?
c) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Oz. Tia Ox có là tia phân giác của góc yOt không? Vì sao?

1 bình luận về “Câu 3 (1,5 điểm): Lớp 6A có 40 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 1/5 số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng 5/2 số học sinh g”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới