Câu 7: Cho ABC với trung tuyến AD = 12 cm, G là trọng tâm. Khi đó độ dài đoạn GD bằng: A. 9 cm. B. 8 cm.

Câu 7: Cho ABC với trung tuyến AD = 12 cm, G là trọng tâm. Khi đó độ dài đoạn GD bằng:
A. 9 cm. B. 8 cm. C. 6 cm. D. 4 cm.

2 bình luận về “Câu 7: Cho ABC với trung tuyến AD = 12 cm, G là trọng tâm. Khi đó độ dài đoạn GD bằng: A. 9 cm. B. 8 cm.”

Viết một bình luận